معرفی

مشخصات فردی

محسن ارچین لیسار

نام - نام خانوادگی : محسن   ارچین لیسار

پست الکترونیکی : a_archin@yahoo.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : حسابداری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه پیام نور

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : حسابداری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : حسابداری
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد واحد کرج - در حال تحصیل

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : حسابداری

محل خدمت : دانشکده مدیریت و حسابداری

مرتبه علمی : مربی

پایه : 3

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1389-07-01

محسن ارچین لیسار
محسن ارچین لیسار

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت و حسابداری
مرتبه علمی :
    مربی
^